Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Astrid Larsen
Publisert:  12.03.2010
 
Oppdatert: 12.04.2016

Universell utforming i Stord kommune

Universell utforming tyder at produkt, tenester og omgjevnadar skal utformast på ein slik måte at dei kan nyttast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming.  

Visjon

Stord kommune er eit samfunn for alle. Stord kommune inspirerer i ord og gjerningar andre til å jobba med universell utforming. For å nå målet om eit likestilt og universelt utforma samfunn er det naudsynt med omtanke og innsats på alle nivå i samfunnet. Det er viktig å tenkja ”føre var” prinsippet, med god planlegging ved etablering av nye bustadområde, næringsbygg, samt ved renovering av gater/plassar og bygg.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og trilgjengelighetesloven) tredde i kraft 01.01.2014. Denne lova representerte ein milepel i arbeidet med universell utforming fordi det no er lovfesta at verksemder sin alminnelig funksjon skal kunne nyttas av flest mogleg.

Lova sitt føremål er å fremja likestilling uavhengig av funksjonsevne. Det betyr likeverd, like moglegheiter og rettigheiter, tilgjenge og tilrettelegging. Lova skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmande barrierar og hindre at nye vert skapt.

For Stord kommune gjeld § 13 der det står at offentlege verksemder skal arbeide aktivt og målretta for å fremme universell utforming innanfor verksemda.

Det same gjeld for private verksemder retta mot ålmenta.

Det er likevel ei grense for kor langt lova gjeld. Det står vidare i § 13 at i vurdering om utforminga eller tilrettelegginga medfører ein uforholdsmessig byrde, skal det leggast særleg vekt på tilrettelegginga sin effekt på å byggje ned funksjonshemmande barrierar, om verksemda sin alminnelege funksjon er av offentleg art, dei naudsame kostnadane ved tilrettelegginga, verksemda sine ressursar, omsyn til tryggleik og verneomsyn. Kva som er «uforholdsmessig byrde» kan prøvast av likestillingsombodet som er formell klageinstans.

Stord kommune har sitt eige likestillingsombod, som i perioden 2015 – 2019 er Lene Pilskog.

Universell utforming gjeld på alle samfunnsområde (med unntak av familieliv og andre reint personlege forhold).

Dersom du har spørsmål om universell utforming i Stord kommune så ta kontakt med leiar innanfor det samfunnsområde du har spørsmål om. 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen