Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Morten Fadnes
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 05.10.2017

Økonomi og rekneskap

Avdelinga økonomi og rekneskap er organisert som ei støtteeining i Stord kommune.

Eininga sitt ansvar er driftsoppgåver knytt til rekneskap finansforvaltning, likviditetsstyring, budsjettoppfølging og økonomirapportering. 

Eininga er eit sentralt kompetansemiljø innan økonomiområdet, og har ansvar for å drifta og utvikla kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i verksemdene. Økonomigruppa bistår strategisk leiing i utarbeidinga av årsbudsjettet og har ansvar for rekneskapsavslutning.

Hovudoppgåvene til økonomigruppa er:

Våre tilsette

Arbeidsoppgåver

 • økonomisk planlegging og styring
 • budsjettering
 • bokføring
 • fakturering
 • skanning leverandørfaktura
 • mottak av elektroniske faktura
 • innfordring kommunale krav
 • remittering
 • rapportering
 • kontoavstemmingar

 

Innfordring

Ved manglande betaling vil det bli purra og det vert rekna gebyr og renter. Manglande betaling av eit krav vil føra til oppseiing av leiger og tenester. For å unngå oppseiing kan ein inngå ein nedbetalingsavtale.

Ved for sein betaling av parkeringsgebyr kjem det eit tillegg på 50% av opphavleg gebyr. For ubetalte eigedomsavgifter, festeavgifter og parkeringsbøter har kommunen legalpant i eigedomen eller bilen. Det vil seia at kommunen kan krevja trekk i løn eller trygd for desse krava. Krava kan også krevjast gjennom tvangssal av eigedom eller bil.

Målgruppe/brukarar

 • Alle tenesteeiningar i Stord kommune, inkl. alle lønsmottakarar
 • Bømlo kommune
 • Fitjar kommune
 • Stord Kyrkjelege Fellesråd
 • Stord Hamnestell
 • Sokneråda i Stord
 • Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS

Samarbeidspartar er m.a.:

 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Statens Pensjonskasse
 • Evry
 • Agresso
 • NAV
 • Fylkeskommunen
 • Andre kommunar
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Private barnehagar

Kontaktinformasjon

E-post

post@stord.kommune.no  

Postadresse

Stord kommune
Rekneskap og økonomi
Postboks 304
5402 Stord

Besøksadresse

Rådhuset
Borggata 2 
5412 Stord

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen