Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  27.01.2012
 
Oppdatert: 30.03.2017

Tømrar - Kompetanseplattform

Dagleg arbeid

Sentrale arbeidsoppgåver i tømrarfaget er bygging og montering av ulike typar trekonstruksjonar. Faget omfattar konstruksjons- og innreiingsarbeid, rehabilitering og lafting, samt produksjon og montering av elementer og moduler. Utøvinga av tømrarfaget er basert på krav i lover, forskrifter og standarder på det tekniske, sikkerheitsmessige og miljømessige området.

Arbeidsområder er:

  • konstruksjons- og innreiingsarbeid i bygningar i tre
  • konstruksjons- og innreiingsarbeid i bygningar i mur, stål eller betong
  • produksjon av elementer og moduler
  • montering av elementer, moduler og innreiingar
  • lafting
  • rehabilitering og vedlikehald av bygningar
  • teiknings- og konstruksjonsforståing
  • utmåling av retningar, vinklar, høgder og lengder
  • arbeidsplanlegging og drift av byggjeplassar
  • helse, miljø og tryggleik

Faget har stor breidd og allsidighet. Dette gjer det vanskeleg å ha god kunnskap på alle arbeidsområda. Tømrarfaget har likevel god innbyrdes samanheng i krava om grunnleggjande kunnskap om konstruksjon og bygningsfysikk.

Krav til kunnskap og dugleik

Tømraren arbeider ut frå teikningar og arbeidsbeskrivelsar og skal utføra arbeid i henhold til gjeldande lover, forskrifter og standarder. Tømraren skal ha grunnleggjande ferdigheiter og kunnskap om bygningsfysikk og ulike typar trekonstruksjonar, og kunne planleggje, gjennomføra og vurdera eige arbeid.

Tømraren skal utføra arbeidet på en sikker og rasjonell måte, som tilfredsstiller krav til helse, miljø og tryggleik. Tømraren arbeider sjølvstendig og i arbeidslag under verksemda si leiing, og har ansvar for at arbeidet vert utført i samsvar med dei krav til kvalitet og trykkleik som er fastsett. Tømraren skal ha kunnskap om organisering av eiga verksemd og om partenes rolle i arbeidslivet generelt, og innan byggjenæringa spesielt. Tømraren skal og kjenna til offentlege myndigheiter si rolle og oppgåver innan næringa.

Tømrerfaget krev sjølvstendige utøvera som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste.

Faget si utvikling og plass i samfunnet

Tømrarfaget er eit tradisjonsrikt fag i kontinuerlig utvikling. Nye byggjemetodar gjev tømrarfaget utfordringar i form av nye materialar og nye produksjons- og arbeidsmetodar. Faget med alle disipliner utøves i store og små verksemder over heile landet. Fagutførelsen kan variera frå enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verkty og utstyr. Faget utgjer ein svært viktig ressurs for samfunnet. Gjennom utbygging og utvikling av bygningsmassen i samfunnet, skaper faget store verdiar.

Likskapar og ulikskapar med andre fag

Tømrarfaget har lange tradisjoner som allsidig handverk. Tømraren arbeider tett saman med andre bygningsarbeidarar som murarar, blikkslagarar, betongfagarbeidarar, malarar, elektrikarar og røyrleggjarar.

Tømraren vert knytt til byggfaga gjennom byggjeplassen og byggjeprosessen, der tømraren ofta er ein sentral utøvar. Tømrarfaget har såleis likheit med dei andre bygg- og anleggsfaga ut frå ein grunnleggjande felles forståing av konstruksjonar. Fagutøving i tømrarfaget krev difor tett samarbeid med andre faggrupper i byggjeprosessen.

Læreplan i tømrarfaget (opplæring i bedrift)

Fagansvarleg

Portrett av Ole Tufteland

Fagansvarleg tømrarfaget


Ole Tufteland

ole.tufteland@stord.kommune.no

Telefon

53 49 67 62 / 975 52 030

Stilling: Avdelingsleiar Bygg og Eigedom

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen