Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  13.09.2013
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 14.11.2017

Helsestasjon

Omtale

Helsestasjonen følgjer barn frå fødsel til skulealder og er eit kommunalt ansvar.

Helsestasjonen si hovudoppgåve er å drive førebyggjande og helsefremjande arbeid for foreldre/ føresette og born.

Formålet med helsestasjonsarbeidet er:

 • at foreldre opplever meistring i foreldrerolla
 • å bidra til godt samspel mellom foreldre og born
 • å fremja fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småborn
 • å førebyggje, avverge og avdekkje vald, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekkje fysiske og psykiske utviklingsavvik tidleg
 • å bidra til at born får oppfølging og vert tilvist ved behov

(Kjelde: Helsedirektoratet)

Helsesøster samarbeider med barnehage, fastlege, barnevern, jordmor og fysioterapeut.

På helsestasjonen får du tilbod om:

 • helseundersøking
 • barnevaksinasjonar
 • svangerskapskontroll
 • rådgjeving om helse, utvikling hos born, kosthald osb. 

Helsesøster kjem òg på heimebesøk.

Målgruppe

Born og unge i aldersgruppa 0-20 år, gravide og føresette

Pris

Tenesta er gratis.

Rettleiing

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for anten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

Det vert sett av 20-30 minuttar til kvar konsultasjon. Ekstrakonsultasjonar vert avtala etter behov.

Her er ei oversikt over konsultasjonane:

 • ca to veker, heimebesøk etter fødsel, helsesøster
 • 6 veker, helsesøster og lege- vaksine
 • 3 mnd, helsesøster- vaksine
 • 4 mnd gruppe/individuell, helsesøster
 • 5 mnd, helsesøster- vaksine
 • 6 mnd, helsesøster og lege
 • 7/8 mnd gruppe/individuell, helsesøster
 • 10 mnd gruppe/individuell, helsesøster
 • 11/12 mnd, helsesøster og lege- vaksiner
 • 15 mnd, helsesøster- vaksine
 • 17/18 mnd, helsesøster
 • 2 år, helsesøster og lege
 • 4 år, helsesøster

På helsestasjonen kan ein få rettleiing innan:

 • amming, morsmjølkerstatning og ernæring
 • barnet si utvikling- motorisk og psykososial utvikling, kognitiv utvikling og språk
 • tannhelse
 • søvn
 • vaksinering
 • samspel og foreldrerettleiing- ICDP
 • støttesamtalar

Klage

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Annan informasjon

Opprettet: 30.11.2015 13:11:43
Oppdatert: 28.09.2017 17:07:20

Kontaktinformasjon

Stord helsestasjon

Tlf. 53 49 69 85
Ope måndag-fredag 08.30-15.00

Nordbygdo helsestasjon

Tlf. 53 45 44 10
Ope: måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00.
Tysdag og fredag etter avtale

Sagvåg helsestasjon

Tlf. 53 49 68 54
Ope måndag-torsdag 08.30-15.00 OBS! Vert midlertidig drifta frå Nordbygdo helsestasjon.

Helsestasjonane ligg under Førebyggjande tenester, avdeling for førebyggande helsetenester

Leiande helsesøster Sigrun Helland

Tlf. 53 49 69 85 eller 957 76 434

Fax: 53 49 69 07

E-post: post@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen