Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
bilde av kunst: fiskedama
Av:  Stord kommune
Publisert:  28.10.2011
Foto: Håkon Frode Særsten
Oppdatert: 15.09.2014

Utsmykkingsfond

Stord kommune sitt utsmykkingsfond skal sikra offentlege midlar til utsmykking av kommunale bygg og anlegg og offentlege plassar, og sikra midlar til ei kommunal innkjøpsordning for kunst.

Fondstyret har fullmakt til å disponera midlane på fondet og eining for Kulturtenester har det administrative ansvaret.

Kravet til kunstnarleg kvalitet skal alltid vera eit overordna omsyn.

Ved kvart kunstprosjekt skal fondsstyret utnemna utsmykkingskomitear, gje komiteane mandat og godkjenna utsmykkingsplanar frå komiteane. Komiteane skal leias av ein kunstnarleg konsulent. 

Stord kommunestyre har valgt følgjande som medlemer i kommunen sitt utsmykkingsfond for perioden 2012-2015:

  1. Liv Kari Eskeland (H)
  2. Håkon Frode Særsten (V)
  3. Omar Zahl Pettersen (SV)
  4. Jørund Fjøsne, kunstnarisk konsulent

 

Varamedlemer: 1. Margareth Ottesen Mjønes (FRP), 2. Kristine Wiersen (AP), 3. Fredrik Litleskare (D) 

Styret

Fondet skal ha eit styre på fem medlemmar

- ein kunstnarleg konsulent

- tre politisk valde

- ein peika ut av administrasjonssjefen

Styret peikar ut den kunstnarlege konsulenten.

Dei politisk valde medlemmane vert oppnemnde av Kommunestyret for den kommunale valbolken.

Stord kommunale utsmykkingsfond – kort historikk

Stord kommune vedtok å opprette eit Utsmykkingsfond for kommunen i møte 12.12.1989. Frå 1985 var det kvart år sett av kr 5 000 til kommunal utsmykking. Fram til 1989 vart det kjøpt inn 18 bilete av lokale kunstnarar. Innkjøpsordninga fungerte ikkje tilfredsstillande. Summen var for liten og det var ikkje klare retningsliner for innkjøp. Innkjøpsordninga vart avvikla til fordel for ei meir omfattande innkjøpsordning som tek utgongspunkt i kommunen sitt ønskje om utsmykking av bygningar og anlegg.

I 1979 sende Kommunenes Sentralforbund ut eit rundskriv med framlegg tilinnkjøpsordningar. I sak 143/89 vedtok Stord kommunestyre:

  • Kommunestyret vedtek at det skal opprettast eit utsmykkingsfond for Stordkommune.
  • Kommunestyret godkjenner rådmannen sitt forslag til vedtekter for fondet.

Eit eige fondstyre har fullmakt til å disponera midlane på fondet. Fondstyre skal utnemna utsmykkingskomitear til einskilde utsmykkingsoppgåver, gje komiteane mandat og godkjenna utsmykkingsplanane frå komiteen.

Vedtekter for Stord kommune sitt utsmykkingsfond

KORO – kunst i offentlege rom. -Statleg støtteordning til kunst i offentlege rom www.koro.no/ Hordland Kunstsenter www.kunstsenter.no/

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen