Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  14.01.2014
 
Oppdatert: 31.08.2017

Helse, omsorg og rehabilitering

Heimebaserte tenester

Stord kommune sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

  • Personretta tenester (heimesjukepleie)
  • Avlasting
  • Støttekontakt

Praktisk bistand og opplæring 

Eigenbetaling per mnd/time

Husstanden si nettoinntekt

 

Abonnement

 

Timepris

 

Inntil 2G

 

200,-

 

0

 

2G - 3G

1720,-

 

430,-

 

3G - 4G

2580,-

 

430,-

 

4G - 5G

 

 3440,-

 430,-

5G - 6G

 4300

 

 430,-

Over 6G

 

 

430,-

 

*Sjå oversikt over grunnbeløpet i folketrygda (G) her.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 200,- per mnd., uansett timetal.

Brukar med nettoinntekt under 6G betalar abonnement. Brukarar med nettoinntekt over 6G, betalar timepris. Ingen tenester skal kosta over kr. 430,- per time. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time.

Satsane vert rekna ut på grunnlag av husstandens samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Dette betyr at sjølv om det berre er ein person i husstanden som mottek hjelp, vil innntekta til ei evt. ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast med, dersom det er barnet som mottek hjelpa.

Tryggleiksalarm

Eigenbetaling for leige:
kr. 240,- per mnd., abonnement for SIM kort kr 50,- kjem i tillegg.

Etableringskostnad for:
tryggleiksalarm kr 500,-
nøkkelboks kr 750,-

 

Tryggleikspakkar og velferdsteknologi, levert som kommunal teneste

Utstyr 

Pris

 

Abonnement

 

Røykvarsler

 

 kr 1055,-

 Kopla til tryggleiksalarm

Dørsensor

kr 1699,-

 

 Kopla til tryggleiksalarm

Fallsensor

  kr 2080,-

 Kopla til tryggleiksalarm

 

Handikapadapter

 kr 423,-

 

 Kopla til tryggleiksalarm

Safecall (GPS)

 

 kr 4050,-

 kr 235,- pr. mnd.

CareAssist

 

 kr 4125,-

 

MyAmie smykkesender

 

 kr 790,-

 

 Anna utstyr kan koma til i løpet av året.

Dagtilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 165,- per dag.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke.

Knutsaåsen omsorgssenter og Backertunet heildøgnsomsorg

Personretta tenester (heimesjukepleie): ingen eigenbetaling
Praktisk bistand (sjå over)
Mat: kr. 3 820,- per mnd.
Vask av tøy: kr. 925,- per mnd.
Husleigesatsen ved Knutsaåsen omsorgssenter og Backertunet heildøgnsomsorg vil verta prisjustert med auken i KPI-indeksen (konsumprisindeksen). Melding vert sendt bebuarane.

Institusjon

Følgjande betalingssatsar gjeld for opphald på institusjon:

Korttidsopphald/rehabiliteringsopphald

Kr. 155,- per døgn. Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald.

Langtidsopphald

75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter.

Avlastingsopphald

Ingen eigenbetaling for opphold.

Betalingssatsane for opphald i Stord kommune sine institusjonar er i samsvar med gjeldande Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.

Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod

 

Utlån av kommunale hjelpemiddel kr 100,- pr. hjelpemiddel, men med eit tak på kr 500,- ved lån av fleire hjelpemiddel i same utlånsperiode
 Frisklivtenester kr 300,- pr. frisklivsresept
 Fallførebyggande kurs kr 300 kr 300,-
 Servicemedarbeidertenester kr 300,- pr. time 
Transport av hjelpemiddel kr 300,- Kommunen vil ikkje ta eigenandel for utkjøring av dei største og mest kompliserte hjelpemiddel der me ikkje kan forvente at de kan flytte sjølv. Det er også gratis å få montert utstyr ein søkjer om til Nav, som til dømes støttestenger, tekniske anlegg som hørselshjelpemidlar osb.
Ved manglande oppmøte til avtalt time til fysio- og ergoterapi kr 250,- 
For gruppetreninga som einingane driv kr 300,- per semester 

 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen