Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  14.01.2014
 
Oppdatert: 03.04.2017

Eigedomsgebyr

Kommunale eigedomsgebyr for vanleg bustad (61-200 m2):

 1. Vassavgift

  Årsavgift vanleg bustad - kr. 3 583,-
  Tilknytingsavgift - kr. 15 000,-
 2. Avløpsavgift

  Årsavgift vanleg bustad - kr. 3 739,-
  Tilknytingsavgift - kr. 15 000,-
 3. Slamtøming

  Årsavgift bustad ( 4 m3) - kr. 576,-
  Årsavgift fritidsbustad (4 m3) - kr. 290,-
 4. Renovasjon

  Standard løysing SIM - kr. 1 868,-
  Kommunal eigendel - kr. 100,-


Eigedomsgebyr for andre bygningsgrupper:

Vass- og avløpsavgift

Avgiftene er gruppert etter bygningsgrupper i nasjonalt register for bygningar (GAB) og Norsk standard (NS) 3457. Avgifta vert berekna ut frå bruksareal, per bustadeining. Avgifta er todelt med ei abonnementsavgift og ein variabel del for kvar bustadeining. For dei som har vassmålar vert den variable delen rekna etter målar/stipulert forbruk. Alle prisar er eksklusive MVA.

Vatn og avløp etter målt mengde (m3)

 • Vatn kr. 13,65
 • Avløp kr.13,65

Tillegg per m2 over 200 m2 (for bueiningar utan vassmålar)

 • Vatn kr. 15,00
 • Avløp kr. 13,94

Bygningsgrupper

 • 11. Einebustad
 • 12-14 Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg
 • 15 Bygning for bufellesskap, bu- og servicesenter, studentheim o.l.
 • 16-17 Hytte/fritidshus og tappepunkt
 • 18, 21-44 Industri/næringsdrivande o.l. (forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l.)
 • 21-84 Industri o.l. over 200 m2 målt etter forbruk (krav om vassmålar)

Årsavgift for vatn og avløp

GruppeBRAVatn
abonnement
Vatn
variabel
Vatn
sum
Avløp
abonnement
Avløp
variabel
Avløp
sum

11

 

Opptil 60 m2 1 888,- 782,- 2 670,- 1 964,- 819,- 2 783,-
61 - 200 m2 *1
Vanleg bustad
1 888,- 1 695,- 3 583,- 1 964,- 1 775,-
3 739,-
12-14
Opptil 60 m2 1 888,- 782,- 2 670,- 1 963,- 819,- 2 782,-
61 - 200 m2 *1 1 888,- 1 695,- 3 583,- 1 964,- 1 775,-
3 739,-
15

Inntil (per)
4 hyblar
u. vassmålar

 

1 888,- 1 695,- 3 583,- 1 964,- 1 775,- 3 739,-
16-17 Hytte 1 888,- 782,- 2 670,- 1 964,- 819,- 2 783,-
18
21-44
Opptil 60 m2 1 888,- 782,- 2 670,- 1 964,- 819,- 2 783,-
61-200 m2 *1 1 888,- 1 695,- 3 188,- 1 964,- 1 775,-
3 739,-
21-84 *2 Krav om
vassmålar
7 552,-   7 552,- 7 856,-   7 856,-

Fotnotar til tabell for vatn og avløp:

1. For eining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar, tillegg per m2:

 • Vatn kr. 15,00
 • Avløp kr. 13,94

2. Halv abonnementsavgift for industri o.l. over 200 m2:
Ved lite vassforbruk kan det etter søknad gjevast halv abonnementsavgift. Vilkår er eit gjennomsnittleg forbruk siste 3 år på mindre enn 100 m3/år. Vatn og avløp etter målt mengde (m3):

 • Vatn kr 13,04
 • Avløp kr 13,65

Årsavgifta er rekna frå og med månaden etter at eigedomen er tilknytt kommunalt leidningsnett.

Tilknytingsavgifter

For tilknyting til kommunal vassforsyning eller avløp, må det søkjast på særskilt skjema. Søknad må vera godkjent og avgifta betalt før tilknyting skjer. Eingongsgebyr for tilknyting vert likt for alle abonnentar med inntil 2” tilknytingsleidning til vatn. Ved tilkopling med større dimensjonar, vert det rekna tillegg i avgifta.

Tilknytingsavgift skal reknast for kvart bygg etter reglar som for årsavgifter. Meirverdiavgift kjem i tillegg.

3.1 Bustader/Fritidsbygg

Vatn: Kr. 15 000,-
Avløp: Kr. 15 000,-

3.2 Industribygg

Vatn: Kr. 15 000,-
Avløp: Kr. 15 000,-

3.3 Større leidningsdimensjon, tillegg i avgifta

3 – 4” leidning: Kr 20 000,-
5 – 6” leidning: Kr 40.000,-

3.4 Naust/tappepunkt

Vatn: Kr. 15 000,-
Avløp: Kr. 15 000,-

3.5 Mellombelse tilkoplingar

Ingen tilknytingsgebyr. Alle kostnader med tilkopling/fråkopling skal dekkjast av eigar/festar av eigedomen. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år. I særskilde tilhøve er det høve til å søkja om vidareføring.

Tøming slamavskiljar

Årsavgift

Heilårsbustad 0-4 m3 (tøming annakvart år.) kr. 576,-
Hytte/fritidshus 0-4 m3 (tøming kvart 4. år) kr. 296,-

MVA kjem i tillegg.

Minirenseanlegg skal ha tøming kvart år. Ekstra tøming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM.

Betalingssatsar for slamtøming av fellestank og tankar med større volum finn du her (Sim) - NB! SIM sine prisar er inkl- MVA

Renovasjon

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og avfallsdeponeringa i distriktet. Alle husstandar skal sortera avfallet i bioavfall, papiravfall og restavfall. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen.

Standardløysing for bustad

Abonnementsgebyr kr. 675,-
Dunk for bioavfall kr. 350,-
Dunk for papir kr. 175,-
Dunk for restavfall kr. 668,-

Totalt for husstand som vel standardløysing er kr. 1 868,- + MVA

Betalingssatsar for andre renovasjonsløysingar finn du på SIM sine nettsider

Ekstrasekk for restavfall kan kjøpast hjå avdeling for Fellestenester i rådhuset for kr. 50,- per stk (inkl. tømingsavgift og mva)

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen